Hieronder geven we een overzicht van de teksten de vroege Han en de daaraan voorafgaande perioden (Qin- en Zhou dynastie). Zeg maar de periode 700 v. Chr tot 9 na Chr. Het gaat om teksten die oorspronkelijk zijn vastgelegd op bamboestroken of houten latjes, op zijde, of op houtblokken. De teksten die gegraveerd zijn in bronzen vazen, orakelbotjes e.d. blijven buiten beschouwing.

Ik maak onderscheid in de volgende drie groepen:
 • de uit de oudheid overgeleverde teksten
 • de nieuwe vindplaatsen (archeologisch sites), met een overzicht van de vondsten. -
 • de nieuw ontdekte manuscripten voorzover hier aparte publicaties over zijn verschenen. Varianten op de overgeleverde teksten worden bij de overgeleverde teksten besproken.
 • Ook kunt u kiezen uit een aantal categorieën. Deze zijn gebaseerd op de indelingen die in de bibliografische verhandelingen van de officiele geschiedschrijving worden gehanteerd. Zie verder de notitie Bibliografieën (in voorbereiding).

  De titels worden weergegeven in Pinyin met tussen haken de schrijfwijze van Wade-Giles, gevolgd door (indien bekend) de Nederlandse of Engelse titel.

  Totaal 109 titels

  包山楚简 Baoshan Chujian
  Baoshan Bamboeteksten
  ..meer informatie

  北大西漢竹書 Beida Xi-Han Zhushu
  Peking University Han Bamboo Slips
  ..meer informatie

  倉頡篇 Cangjiepian
  [Tsʻang chieh pʻien]
  Book of Cangjie
  ..meer informatie

  楚帛書 Chu Boshu
  [Ch'u Po-shu]
  Chu Silk Manuscript
  ..meer informatie

  楚辭 Chu Ci
  [Ch'u tz'u]
  Verses of Chu or Songs of Chu
  ..meer informatie

  春秋 Chunqiu
  [Ch'un ch'iu]
  De Lente- en herfstannalen
  ..meer informatie

  春秋繁露 Chunqiu Fanlu
  [Ch'un ch'iu fan lu]
  The Luxuriant Dew of the Spring and Autumn Annals
  ..meer informatie

  春秋 公羊傳 Chunqiu Gongyang Zhuan
  [Ch'un ch'iu Kung-yang chuan]
  Commentaar van Gongyang
  ..meer informatie

  春秋 穀梁傳 Chunqiu Guliang Zhuan
  [Ch'un ch'iu Ku-liang chuan]
  Commentaar van Guliang
  ..meer informatie

  春秋 左傳 Chunqiu Zuo Zhuan
  [Ch'un ch'iu Tso chuan]
  Commentaar van Zuo
  ..meer informatie

  大戴禮記 Da Dai Liji
  [Ta Tai Li chi]
  Records of ritual matters by Dai Senior
  ..meer informatie

  道德經 Daodejing
  [Tao te ching]
  Daodejing
  ..meer informatie

  導引圖 Daoyin tu
  Guiding and Pulling Chart
  ..meer informatie

  大傳 Dazhuan
  [Hsi-tz’u-chuan]
  The Great Commentary / The Great Treatise
  ..meer informatie

  定州 Dingzhou
  De graftombe van Dingzhou
  ..meer informatie

  爾雅 Erya
  [Erh ya]
  The Ready Guide
  ..meer informatie

  方言 Fangyan
  ..meer informatie

  法言 Fayan (Yang Xiong, 53 v.Chr. - 18 n.Chr.)
  [Fa yen]
  Model uitspraken
  ..meer informatie

  公孫龍子 Gongsun Longzi (Gongsun Long, c. 325–250 v.Chr)
  [Kung sun Lung tzu]
  The Gongsunlongzi (“Master Gongsun Long”), White Horse Dialogue
  ..meer informatie

  公羊傳 Gongyang Zhuan
  [Kung-yang chuan]
  Zie Chunqiu Gonyang zhuan

  管子 Guanzi (Guan Zhong, c. 720-645 v.Chr.)
  [Kuan tzu]
  ..meer informatie

  歸藏 Guicang
  Returning to Be Stored
  ..meer informatie

  鬼谷子 Guiguzi
  Master of the Ghost Valley
  ..meer informatie

  穀梁傳 Guliang Zhuan
  [Ku-liang chuan]
  Zie Chunqiu Guliang zhuan

  郭店楚簡 Guodian Chujian
  Guodian bamboestroken
  ..meer informatie

  國語 Guoyu
  [Kuo yü]
  Discourses of the States
  ..meer informatie

  韓非子 Han Feizi
  [Han fei tzu]
  Master Han Fei
  ..meer informatie

  韓詩外傳 Han shi waizhuan
  [Han shih wai chuan]
  Exoteric traditions of the Han version of the Songs,
  Illustrations of the Didactic Application of the Classic of Songs
  ..meer informatie

  漢書 Hanshu (Ban Gu, 32–92 n.Chr)
  [Han shu]
  Boek van de Han
  ..meer informatie

  鶡冠子 Heguanzi
  [Ho kuan tzu]
  The Pheasant Cap Master
  ..meer informatie

  恒先 Hengxian
  ..meer informatie

  淮南子 Huainanzi (Liu An, ?179–122 v.Chr.)
  [Huai nan tzu]
  ..meer informatie

  黃帝八十一難經 Huangdi Bashiyi Nanjing
  Zie Nanjing

  黃帝內經 Huangdi Neijing
  [Huang ti nei ching]
  Inner Canon of Huangdi or The Emperor's Inner Canon
  ..meer informatie

  黃帝四經 Huangdi Sijing
  De vier geschriften van de Gele Keizer
  ..meer informatie

  九章算術 Jiu zhang suan shu
  [Chiu chang suan shu]
  The Nine Chapters on the Mathematical Art
  ..meer informatie

  孔子家語 Kongzi Jiayu
  [K'ung tzu chia yü]
  The school sayings of Confucius
  ..meer informatie

  孔子詩論 Kongzi Shilun
  Confucius Discussion of the Poetry
  ..meer informatie

  列女傳 Lienu Zhuan
  Exemplary women of Early China
  ..meer informatie

  列子 Liezi (Liezi, )
  [Lieh Tzu]
  The Liezi
  ..meer informatie

  禮記 Liji
  [Li chi]
  Optekeningen der Riten
  ..meer informatie

  靈樞經 Lingshu
  [Ling kü king / Ling Tsju Tsjing]
  Poorten van de Geest
  ..meer informatie

  六韜 Liutao
  Six Secret [Teachings]
  ..meer informatie

  論語 Lunyu
  [Lun yü]
  De gesprekken (met Confucius)
  ..meer informatie

  呂氏春秋 Lüshi Chunqiu
  [Lü shih ch'un ch'iu]
  The annals of Lü Buwei
  ..meer informatie

  脈書 Maishu
  Book on Vessels
  ..meer informatie

  馬王堆帛書 Mawangdui Boshu
  Mawangdui zijden teksten
  ..meer informatie

  孟子 Mengzi
  [Meng tzu]
  Mencius
  ..meer informatie

  墨子 Mozi
  [Mo tzu]
  Mozi / Master Mo
  ..meer informatie

  穆天子傳 Mu Tianzi Zhuan
  [Mu t'ien tzu chuan]
  The Tale of King Mu, Son of Heaven
  ..meer informatie

  難經 Nanjing
  [nan ching]
  The Huang Emperor's Canon of Eighty-One Difficult Issues
  ..meer informatie

  內業 Neiye
  [Nei Yeh]
  Innerlijke cultivatie
  ..meer informatie

  七略 Qilüe
  [Ch'i-lüeh]
  Zeven samenvattingen
  ..meer informatie

  清華簡 Qinghua jian
  Tsinghua Bamboo Manuscripts
  ..meer informatie

  窮達以時 Qiong da yi shi
  Failure and success are by timing
  ..meer informatie

  日書 Rishu
  Dagboeken
  ..meer informatie

  山海經 Shan Hai Jing
  [Shan hai ching]
  The Guideways Through Mountains and Seas
  ..meer informatie

  商君書 Shang Jun Shu (Shang Yang, 359–338 v.Chr.)
  [Shang chün shu]
  Book of Lord Shang
  ..meer informatie

  尚書 Shang Shu
  [Shu Ching, Sjoe Tjing]
  zie Shujing (Boek der documenten)
  ..meer informatie

  上海博物館藏戰國楚竹書 Shanghai Bowuguan cang Zhanguo Chu zhushu
  Shanghai Museum bamboo slips
  ..meer informatie

  傷寒論 Shanghan Lun
  Treatise on Cold Injury
  ..meer informatie

  神農本草經 Shen Nong Ben Cao jing
  Divine Farmer’s Classic of Materia Medica
  ..meer informatie

  申子 Shenzi
  [Shen tzu]
  ..meer informatie

  史記 Shiji (Sima Qian, ca. 145–86 v.Chr.)
  [Shih chi]
  Historische verslagen
  ..meer informatie

  詩經 Shijing
  [Shih ching]
  Boek der liederen
  ..meer informatie

  釋名 Shiming
  [Shih ming]
  Explaining names
  ..meer informatie

  尸子 Shizi
  Shizi
  ..meer informatie

  双古堆 Shuanggudui
  Opgravingen
  ..meer informatie

  睡虎地秦簡 / 睡虎地秦简 Shuihudi
  Shuihudi Qin bamboo texts
  ..meer informatie

  書經 Shujing
  [Shu Ching]
  Boek der documenten
  ..meer informatie

  說苑 Shuo Yuan
  [Shuo yüan]
  Garden of Discourse / Garden of Stories / Garden of Persuasions, Garden of Talks,
  ..meer informatie

  筭數書 Suan shu shu
  Writings on Reckoning
  ..meer informatie

  孫臏兵法 Sun Bin Bingfa
  [Sun Pin Ping fa]
  The Art of Warfare
  ..meer informatie

  孫子兵法 Sunzi Bingfa
  [Sun tzu Ping fa]
  De kunst van het oorlogvoeren
  ..meer informatie

  素問 Suwen
  De eenvoudige vragen
  ..meer informatie

  Taishigong shu
  Zie Shiji

  太素 Taisu
  ..meer informatie

  太玄經 Taixuanjing (Yang Xiong, 53 v.Chr. - 18 n.Chr.)
  [T'ai hsüan ching]
  Canon of Supreme Mystery
  ..meer informatie

  太一生水 Taiyi sheng shui
  The Great One produced water
  ..meer informatie

  唐虞之道 Tang Yu zhi dao
  The Way of Táng [Yáo] and Yú [Shùn]
  ..meer informatie

  尉繚子 Weiliaozi
  Master Wei Liao
  ..meer informatie

  文子 Wenzi
  [Wen-tzu]
  Wenzi
  ..meer informatie

  吳越春秋 Wu Yue chunqiu
  [Wu Yüeh ch'un ch'iu]
  Lente- en herfstannalen van Wu en Yue
  ..meer informatie

  五行 Wuxing
  The Five Aspects of Conduct
  ..meer informatie

  吳子 Wuzi
  [Wu-tzu]
  Master Wu
  ..meer informatie

  孝經 Xiaojing
  [Hsiao ching]
  Eerbied voor ouders
  ..meer informatie

  性自命出 Xing zi ming chu
  Human Nature Comes via Mandate
  ..meer informatie

  行氣銘 Xingqi ming
  Jade Inscription of Qi Movement
  ..meer informatie

  繫 年 Xinian
  ..meer informatie

  新書 Xinshu
  [Hsin shu]
  New Writings
  ..meer informatie

  心術 Xinshu-Guanzi
  ..meer informatie

  新序 Xinxu
  [Hsin hsü]
  New Prefaces
  ..meer informatie

  新語 Xinyu (Lu Jia, d. ca 178 v.Chr. ?)
  [Hsin yü]
  New words / new analects
  ..meer informatie

  荀子 Xunzi (Xunzi, ?310 - ?238 v.Chr)
  [Hsün-tzu]
  ..meer informatie

  鹽鐵論 Yan Tie Lun
  [Yen t'ieh lun]
  Zout en IJzer
  ..meer informatie

  晏子春秋 Yanzi Chun Qiu
  [Yen tzu ch'un ch'iu]
  The Spring and Autumn Annals of Master Yan
  ..meer informatie

  逸周書 Yi Zhou Shu
  [I Chou shu]
  Lost Book of Zhou
  ..meer informatie

  易經 Yijing
  [I ching]
  Boek der Veranderingen
  ..meer informatie

  儀禮 Yili
  [I li]
  Regels en riten
  ..meer informatie

  銀雀山漢簡; Yinqueshan Hanlian
  [Yin-ch'üeh-shan]
  Yinqueshan Han Slips
  ..meer informatie

  引書 Yinshu
  Pulling book
  ..meer informatie

  語叢 Yucong
  ..meer informatie

  越絕書 Yue Jue Shu
  [Yüeh chüeh shu]
  The Glory of Yue
  ..meer informatie

  張家山 Zhangjiashan
  Zhangjiashan Han bamboo texts
  ..meer informatie

  戰國策 Zhanguo Ce
  [Chan kuo ts’e]
  Intrigues of the Warring States
  ..meer informatie

  忠信之道 Zhong xin zhi dao
  The Way of Loyalty and Trustworthiness
  ..meer informatie

  中庸 Zhongyong
  Gericht op het gewone
  ..meer informatie

  周髀算經 Zhou Bi Suan Jing
  [Chou pi suan ching]
  The Arithmetical Classic of the Gnomon and the Circular Paths of Heaven
  ..meer informatie

  周禮 Zhouli
  [Chou li]
  Riten van Zhou
  ..meer informatie

  周易 Zhouyi
  zie Yijing

  莊子 Zhuangzi (Zhuang Zhou, trad. 369-286 v.Chr.)
  [Chuang tzu]
  De geschriften van Zhuang zi
  ..meer informatie

  竹書紀年 Zhushu Jinian
  [Chu shu chi nien]
  Bamboe-annalen
  ..meer informatie

  子思子全書 Zisizi quanshu
  Complete writings of Master Zisi
  ..meer informatie

  緇衣 Ziyi
  Black robe
  ..meer informatie

  左傳 Zuo Zhuan
  [Tso chuan]
  zie Chunqiu Zuo zhuan  colofon | cookies | afkortingen en iconen