呂氏春秋 Lüshì Chūnqīu

呂氏春秋 Lüshì Chūnqīu

Lüshì Chūnqīu [Lü shih ch'un ch'iu]
Engelse titel: The annals of Lü Buwei

De Lüshì Chūnqīu is geschreven onder patronage van Lü Buwei, de eerst minister van de staat Qin. Deze staat stond op het punt om alle andere staten te veroveren om daarna het eerste Chinese keizerrijk te stichten (de Qin-dynastie). In 239 v.Chr. werd de tekst gepubliceerd. Doel was om alle kennis die nodig is om een land goed te kunnen besturen in één werk bijeen te brengen.

Veel werken uit die periode zijn verloren gegaan. John Knoblock en Jeffrey Reigel die het boek vertaalden geven de volgende typering:

"De annalen van Lü Buwei zijn onmisbaar als een som van alle essentiële wijsheid en als een microkosmos van de Chinese intellectuele wereld van het late derde millennium voor Christus." (Knoblock 2000 p1).

Mark Edward Lewis omschrijft het werk als een van de universele encyclopedieën, samen met de Huainanzi die een eeuw later werd samengesteld. Deze twee werken hebben de volgende gemeenschappelijke kenmerken:

(1) de teksten zijn de gezamenlijke werken van talloze geleerden verzameld rond een naamgevende politieke beschermer voor wie de tekst is genoemd,
(2) ze hebben maximen en principes overgenomen uit alle bekende filosofische tradities en hebben geprobeerd deze tot een coherent geheel te synthetiseren,
(3) dit samenhangende geheel was aangepast aan natuurlijke modellen, zodat de tekst fungeert als een microkosmos,
(4) de incorporatie van meerdere doctrines in een allesomvattende structuur gebruikte de dimensie van tijd als een organiserend principe, en
(5) beide teksten drongen aan op het ideaal van politieke en doctrinaire eenheid.

Een ander gemeenschappelijk punt was dat de sponsors van deze teksten beide gevestigde politieke figuren waren die geconfronteerd werden met een jonge heerser die de troon had bestegen nog voordat hij vanwege zijn jonge leeftijd in staat was om te regeren. De teksten waren bedoeld was als instructie voor een onervaren heerser in de kunst van het besturen.

De teksten beogen alle tradities van de periode te omvatten en alles wat de moeite waard is om te weten te bevatten. De sterke punten van elke filosofische traditie werden op een nieuwe wijze geïntegreerd. De syncretische aard van de twee compendia zien we terug in de keizerlijke bibliografieën zoals de Yiwenzhi waar deze werken niet aan een bepaalde ‘school’ (zoals Confucianisme, daoisme e.d.) werden toegekend maar aan de categorie 雜家 Zajia – diverse of syncretische verhandelingen.

Opbouw van de tekst

De tekst bestaat uit drie secties:
- 紀 jì - ‘almanacs/records/registers’ [almanakken] (12 boeken)
- 覽 lǎn - ‘examinations/views/overviews’ (8 boeken)
- 論 lùn - ‘discourses/comments/assesments’ (6 boeken)
Met in totaal 160 hoofdstukken 1

Het laatste hoofdstuk van de eerste sectie (almanakken) is een nawoord (序意 xùyì). Dit duidt erop dat de eerste sectie een zelfstandig werk was. In dit nawoord wordt de eerste sectie aangeduid als de ‘Twelve registers’. Dit nawoord luidt als volgt:

A freeman asked about the "Twelve Registers." The Marquis of Wenxin [Lü Buwei] said, "I have been able to study that which the Yellow Emperor taught to Zhuan Xu. There is a great circle [Heaven] above and a great square [Earth] below. If you can imitate them, you will be the parent of the people. I have heard that the pure times of antiquity were a case of imitating Heaven and Earth. In all cases the 'Twelve Registers' provide a register of order and chaos, preservation and destruction. They are the means by which one knows longevity or premature death, good fortune or misfortune. Above they investigate in Heaven, below they verify in Earth, and in the middle they examine in men. Thus in questions of right or wrong or proper and improper, nothing is hidden.

Heaven means 'to accord,' and 'to accord' means to give life. Earth means 'to stabilize,' and 'to stabilize' means to make peaceful. Man means 'good faith,' and 'good faith' means to be obedient. If these three are all proper, then things proceed without conscious contrivance. 'Proceed' means to carry out their principles. If one carries out the numbers [of Heaven] and follows the principles [of Earth], then this eliminates bias [sī 私]. Biased vision blinds the eye, biased hearing deafens the ear, and biased reflection crazes the mind. If thes three biases are all established, then one’s wisdom has no means to be public minded/universal [gong 公]. If wisdom is not universal, then good fortune daily declines and disaster daily increases."
(Lewis p 304-05) 2

Volgens dit nawoord vormen de eerste twaalf hoofdstukken een onafhankelijk werk dat zelf de principes bevat om Hemel en Aarde na te bootsen, vooroordelen of partijdigheid uit te bannen, en universele wijsheid te bereiken op basis van kosmisch principes. Lewis concludeert dat de eerste sectie de essentiële kern van de Lüshì Chūnqīu vormt, waarbij de rest bestaat uit uitwerking, herhaling en het invullen van lacunes.

De eerste sectie: de twaalf almanakken

De "12 almanakken" hebben als titel de maanden van het jaar. Elke almanak begint met het relevante gedeelte uit de kalender van koninklijke activiteiten. Die kalender staat bekend als de "Maandelijkse Verordeningen" (月令 yuèlìng), een werk dat ook in aangepaste vorm voorkomt in de Liji en de Huainanzi (3. Elk gedeelte begint met het identificeren van de positie van de zon aan de hemel, het identificeert de cyclische tekens en geeft vervolgens een inventaris van relevante correlaties zoals de actieve god, zijn assistent, de seizoensklasse van wezens, de seizoensnoot van de pentatonische toonladder, de maandelijkse 'pitchpipe', het aantal, de smaak, de geur, de passende offers en de tekens uit de natuurlijke wereld.

Na deze lijst van relevante hemelse en aardse kenmerken beschrijven de hoofdstukken het gedrag van de heerser en de politiek die hij moet volgen. Deze zijn gebaseerd op het principe dat de heerser natuurlijke patronen moet navolgen en zijn gedrag in overeenstemming moet brengen met de seizoenen. Zo schenkt hij leven in de lente en laat het bloeien in de zomer, maar in de herfst en winter neemt hij leven door oorlog en straffen, legt voorraden aan en verzegelt ze. De tekst stelt ook de natuurlijke rampen vast die zouden optreden als hij handelingen zou verrichten die niet passend zijn voor het seizoen.

Deze inleidende secties worden gevolgd door essays waarin de beperkingen van de koninklijke rituele kalender worden uitgebreid tot een theorie van het koningschap.
De secties over de lente worden gevolgd door essays over het opperste belang van het leven, de noodzaak dat de heerser zijn eigen gezondheid waardeert en zijn plicht om het leven van andere wezens onpartijdig te bevorderen.
De aan de zomer toegevoegde essays gaan voornamelijk over de noodzaak om het leven te bevorderen door respect voor leraren, de cultivering van rituelen en de praktijk van muziek. De essays van de herfst gaan voornamelijk over militaire zaken.
Die van de winter beginnen met discussies over begrafenissen en schakelen dan over naar het pleiten voor persoonlijke soberheid, het controleren van rekeningen, het selecteren en belonen van personeel, en het maken van langetermijnplannen.

James Sellman stelt dat de aanpassing van de heerser aan het veranderende karakter van de seizoenen een kader biedt waarin de theorieën die door de filosofische tradities worden bepleit, allemaal hun plaats vinden. Hoewel ideeën uit verschillende tradities verspreid zijn in de tekst, wordt het lentegedeelte gedomineerd door theorieën uit de Yangist- en syncretische hoofdstukken van de Zhuangzi. De zomermaanden put uit het onderwijsprogramma van de ru (confucianisten). De herfst bevat de militaire verhandelingen en hoofdstukken over oorlogsvoering van de verschillende filosofische scholen. De winter bevat de Mohistische opvattingen over begrafenissen en economie, en de legalistische leerstellingen over de beoordeling en inzet van talent (Sellman 2002 hst2).

Hier wordt het ideaal van een alomvattende leer waarin de beperkte leerstellingen van elke school hun plaats vinden, bereikt door ze onder te brengen onder de kalender van koninklijke activiteiten. De koning, die de cyclus van de Hemel belichaamt en uitvoert, en die verplicht is om elk object zijn plaats te geven, wordt de plaats waar de filosofische scholen convergeren. Zij vormen vervolgens een totaal programma van sociale orde. Dit is de rol die wordt toegeschreven aan de oude wijzen in het laatste hoofdstuk van de Zhuangzi, en die Li Si zou verkondigen als het ideaal in zijn memoires over doctrinaire eenheid.

Numerologie

Naast de kalender doet de Lüshì Chūnqīu ook een beroep op numerologie om totaliteit te suggereren. Elke van de twaalf ‘almanakken’ heeft vier bijgevoegde essays.

De tweede sectie bestaat uit acht "Examinations", elk met acht essays, wat neerkomt op in totaal vierenzestig. Het nummer acht komt overeen met de winden en de richtingen, wat misschien wijst op een ruimtemodel om het tijdsmodel te volgen, terwijl acht en vierenzestig ook overeenkomen met de trigrammen en hexagrammen.

De derde sectie bestaat uit zes "Discourses", elk met zes essays. Het nummer zes komt overeen met de vier richtingen samen met omhoog en omlaag, wat dus de drie dimensies suggereert.

De belangrijkheid van de nummers wordt aangetoond door de frequentie van herhaling, wat duidt op de vastberadenheid van de auteurs om een betekenisvol aantal essays te hebben.
Naast numerieke symboliek beginnen zowel de tweede als de derde sectie met essays die natuurlijke beginpunten aangeven. De "Examinations" beginnen met het essay 有始 You shi – the beginning. De “discourses” met 開春 Kai chun - The Beginning of Spring.

(Bron: Mark Edward Lewis (1999) Writing and Authority in Early China, p302-306)

Noten

1. De Engelse vertalingen zijn van respectievelijk John Knoblock 2000, Tang Baowen 2012 en Mark Edward lewis 1999
2. Vrije vertaling:
Een vrij man vroeg naar de "Twaalf Registers." De Markies van Wenxin [Lü Buwei] zei: "Ik heb kunnen bestuderen wat de Gele Keizer aan Zhuan Xu leerde. Er is een grote cirkel [de Hemel] boven en een groot vierkant [de Aarde] beneden. Als je ze kunt nabootsen, zul je de ouder van het volk zijn. Ik heb gehoord dat de zuivere tijden van de oudheid een zaak waren van het nabootsen van Hemel en Aarde. In alle gevallen bieden de 'Twaalf Registers' een register van orde en chaos, behoud en vernietiging. Ze zijn het middel waarmee men de levensduur of vroegtijdige dood, het geluk of ongeluk kan kennen. Boven onderzoeken ze in de Hemel, beneden verifiëren ze in de Aarde, en in het midden onderzoeken ze bij de mensen. Dus in kwesties van goed of fout, juist of onjuist, blijft niets verborgen.

Hemel betekent 'overeenstemmen', en 'overeenstemmen' betekent leven geven. Aarde betekent 'stabiliseren', en 'stabiliseren' betekent vrede brengen. Mens betekent 'goede trouw', en 'goede trouw' betekent gehoorzaam zijn. Als deze drie allemaal juist zijn, dan verlopen de dingen zonder bewuste kunstgrepen. 'Verlopen' betekent het uitvoeren van hun principes. Als men de getallen [van de Hemel] uitvoert en de principes [van de Aarde] volgt, dan elimineert dit vooringenomenheid [sī 私]. Een vooringenomen visie verblindt het oog, een vooringenomen gehoor dooft het oor, en een vooringenomen reflectie maakt de geest dol. Als deze drie vooroordelen allemaal vaststaan, dan heeft men geen middelen om zijn wijsheid algemeen te maken [gong 公]. Als wijsheid niet algemeen is, dan neemt het geluk dagelijks af en neemt de rampspoed dagelijks toe.".

Zie eventueel ook de Chinese tekst: Chinese Text Project

3. zie Chinaknowledge: yueling voor een uitgebreide toelichting.

Indeling tekst

Het boek bestaat uit 160 paragrafen verdeeld over 26 boeken.
Hieronder geven we de Engelse vertalingen van Knoblock 2000 en Tang Baowen 2012

Part I: 紀 jì - The Almanacs / Records (book l-12)

Book 1 Almanac for the First Month of Spring / Records of Early Spring
01 孟春 Meng chun - First Month of Spring / Early Spring
02 本生 Ben sheng - Making Life the Foundation / The Foundation of Life
03 重己 Zhong ji - Stressing the Self / Attaching Importance to Self
04 貴公 Gui gong - Honoring Impartiality / Attaching Importance to Impartiality
05 去私 Qu si - Dispensing with Selfish Partiality / Doing Away with Selfishness

Book 2 Almanac for the Second Month of Spring / Records of Mid Spring
06 仲春 Zhong chun - Second Month of Spring / Mid Spring
07 貴生 Gui sheng - Valuing Life / Valuing Life
08 情欲 Qing yu - On the Desires and Natural Emotions / Desires
09 當染 Dang ran - On the Proper Kind of Dyeing / Dyeing Properly
10 功名 Gong ming - Of Merit and Fame / Fame

Book 3 Almanac for the Third Month of Spring / Records of Late Spring
11 季春 Ji chun - Third Month of Spring / Late Spring
12 盡數 Jin shu - Fulfill the Number / Completing the Natural Span of Life
13 先己 Xian ji - Placing the Self First / Beginning with Self
14 論人 Lun ren -Assessing others / Judging a Person
15 圜道 uan Dao - The circularity of the Dao / The Circular Way

Book 4 Almanac for the First Month of Summer / Records of Early Summer
16 孟夏 Meng xia - First Month of Summer / Early Summer
17 勸學 Quan xue - An Exhortation to Learning / Encouraging Learning
18 尊師 Zun shi - On Honoring Teachers / Respecting the Teacher
19 誣徒 Wu tu - False Followers / Misleading Students
20 用眾 Yong zhong - Employing the Masses / Relying on the Multitude

Book 5 Almanac for the Second Month of Summer / Records of Mid-Summer
21 仲夏 Zhong xia - Second Month of Summer / Mid-Summer
22 大樂 Da yue - Great Music / Great Music
23 侈樂 Chi yue - Extravagant Music / Extravagant Music
24 適音 Shi yin - Balanced Tones / Harmonious Music
25 古樂 Gu yue - Music of the Ancients / Ancient Music

Book 6 Almanac for the Third Month of Summer / Records of Late Summer
26 季夏 Ji xia - Third Month of Summer / Late Summer
27 音律 Yin Iü - Notes and Pitch-Standards / Musical Pitches
28 音初 Yin chu - The Origins of Tunes / The Origin of Music
29 制樂 Zhi le - Governing Pleasure / Composing Music
30 明理 Ming li - Elucidating Patterns / Knowing the Reason

Book 7 Almanac for the First Month of Autumn / Records of Early Autumn
31 孟秋 Meng qiu - First Month of Autumn / Early Autumn
32 蕩兵 Dang bing - Rattling Weapons / Fighting Wars
33 振亂 Zhen luan - Ending Disorder / Clearing away Confusion
34 禁塞 Jin se - Restrictions / Preventing Blockage
35 懷寵 Huai chong - To Cherish and to Favor / Cherishing a Loving Heart

Book 8 Almanac for the Second Month of Autumn / Records of Mid-Autumn
36 仲秋 Zhong qiu - Second Month of Autumn / Mid-Autumn
37 論威 Lun wei - A Discourse on Inspiring Awe / On Power
38 簡選 Jian xuan - On Choosing and Selecting / Choosing the Best
39 決勝 Jue sheng - Assuring Victory / Deciding Victory
40 愛士 Ai shi - Loving Knights / Loving the People

Book 9 Almanac for the Third Month of Autumn / Records of Late Autumn
41 季秋 Ji qiu - Third Month of Autumn / Late Autumn
42 順民 Shun min - Being in Accord with the People / Complying with the will of the People
43 知士 Zhi shi - Understanding Scholar-Knights / Knowing the Scholars
44 審己 Shen ji - Examining the Self' / Examining Oneself
45 精通 Jing tong - On the Communication Between Souls / Communion of Vital Energy

Book 10 Almanac for the First Month of Winter/ Records of Early Winter
46 孟冬Meng dong - First Month of Winter / Early Winter
47 節喪 Jie sang - Moderation in Burials / Preventing Funeral Excesses
48 安死 An si - Giving the Dead Peaceful Repose / Giving Peace to the Dead
49 異寶 Yi bao - Alternative Treasures / Different Treasures
50 異用 Yi yong - Alternative Uses / Difference in the Use of Things

Book 11 Almanac for the Second Month of Winter/ Records of Mid-Winter
51 仲冬Zhong dong - Second Month of Winter / Mid-Winter
52 至忠 Zhi zhang - Supreme Loyalty / The Utmost Loyalty
53 忠廉 Zhong lian - The Loyal and Honest / Loyalty and Selflessness
54 當務 Dang wu - On Being Appropriate to the Circumstances / Conforming to the Actual Situation
55 長見 Chang jian - Farsightedness / To Be Farsighted

Book 12 Almanac for the Third Month of Winter/ Records of Late Winter
56 季冬Ji dong - Third Month of Winter / Late Winter
57 士節 Shi jie - The Code of the Scholar-Knight / The Integrity of Scholars
58 介立 Jie li - Standing Alone / Aloofness
59 誠廉 Cheng lian - Sincerity and Purity / The Deepest Sincerity
60 不侵 Bu qin - On Being Unassailable / Indomitability
61 序意 xù yì - Postface / Postscript [nawoord]

Part II: 覽 lǎn - The Examinations / Views (Book 13-20)

Book 13 ... / Views on the beginning
62 有始 You shi - The Beginning / The Beginning
63 應同 ? Ying tong - Resonating with the Identical / Communion between the Same Kind
64 去尤 Qu you - Getting Rid of Prejudice / Freeing Oneself from Bias
65 聽言 Ting yan - Judging Advice / Listening to Opinions
66 謹聽 Jin ting - Carefully Listening / Listening Carefully
67 務本 Wu ben - Devotion to the Fundamentals / Amending tot the basics
68 諭大 Yu da - Illustrating the Great / Aiming High

Book 14 ../ Views on Filial Piety
69 孝行 Xiao xing - Filial Conduct / Filial Piety
70 本味 Ben wei - Fundamental Tastes / Original Flavors
71 首時 Xu shi - Awaiting the Right Time / Bidings One's Time
72 義賞 Yi shang - Proper Rewards / Giving Fair Reward
73 長攻 Chang gong - Emphasizing Results / To Be Successful
74 慎人 Shen ren - Being Mindful of the Human / Importance of Human Factors
75 遇合 Yu he - On 'Encountering' and 'Coinciding' / Meeting the Right Person
76 必己 Bi ji - Being Certain of Oneself / Being on Oneself

Book 15 .. / View on Caution Against Greatness
77 慎大 Shen da - Being Careful When the State Is Large / Caution against Greatness
78 權勳 Quan xun - Weighing Merit / Weighing the Advantages
79 下賢 Xia xian - Submitting to the Worthy / Courtesy toward Virtue and Learning
80 報更 Bao geng - On Repaying and Recompensing / Repayment
81 順說 Shun shuo - On Making Persuasions Agreeable / Smooth Persuasion
82 不廣 Bu guang - On Not Being Negligent / Never Relaxing One’s Own Efforts
83 貴因 Gui yin - Esteeming the Principle of Relying / The Importance of Objective Conditions
84 察今 Cha jin - Examining the Present / Studying the Present

Book 16 .. / Views on Foresight
85 先識 Xian shi - Foreknowledge / Foresight
86 觀世 Guan shi - Observing the Age / Surveying the World
87 知接 Zhi jie - Wisdom Apprehended / The Reach of Intelligence
88 悔過 Hui guo - Regretting Mistakes / Repentence
89 樂成 Yue cheng - Pleasure in Success / Enjoying Success
90 察微 Cha wei- Scrutiny of the Subtle / Sufying Detail
91 去宥 Qu you - Eliminating Bias / Rooting out Bias
92 正名 Zheng ming - The Right Use of Names / Rectifying Names

Book 17 .. / Views on Division of Duties
93 審分 Shen fen - On Examining Divisions of Responsibility / Division of Duties
94 君守 Jun shou - What the Lord Grasps / A Ruler’s Tenets
95 任數 Ren shu - Employing Technique / Following the Way of a Ruler
96 勿躬 Wu gong - Never personally / Not Involving Oneself in Actual Work
97 知度 Zhi du - Knowing the Measure / Mastering the Art of Ruling
98 慎勢 Shen shi - Heeding the Circumstances / Keeping a Firm Hold on Power
99 不二 Bu er - No Duality / Avoiding Duplicity
100 執一 Zhi yi - Upholding Unity / Upholding Oneness

Book 18 .. / Views on Careful response
101 審應 Shen ying - Examining Responses / Careful Response
102 重言 Zhong yan - On Valuing Speech / Caution in Speech
103 精諭 Jing yu - On Subtle Communication / Tacit Understanding
104 離謂 Li wei - Departing from the Import / Claims without Meaning
105 淫辭 Yin ci - Careless Phrases / Extravagant Speech
106 不屈 Bu qu - Not Complying / Not to Be Prevailed Upon
107 應言 Ying yan - Responding to Words / Giving Responses
108 具備 Ju bei - On Necessary Conditions and Preparations / The Necessary Conditions

Book 19 .../ Views on Rising About the Worldly
109 離俗 Li su - Departing from Conventional Conduct / Rising above the Worldly
110 高義 Gao yi - A Lofty Sense of Honor / Upholding Righteousness
111 上德 Shang de - Supreme Virtue / Upholding Virtue
112 用民 Yong min - Employing the People / Making Good Use of People
113 適威 Shi wei - Moderating Severity / Appropriate Use of Force
114 為欲 Wei yu - Using Desire / Satisfying Desires
115 貴信 Gui xin - Prizing Keeping Promises / The Importance of Being Truthful
116 舉難 Ju nan - The Difficulties of Making Promotions / The Difficulty in Selecting a Man for Office

Book 20 .. / Views on Being a Ruler
117 恃君 Shi jun - Relying on Rulers / Being a Ruler
118 長利 Chang li Long-Term benefits / Long-Term Interests
119 知分 Zhi fen - Knowing Crucial Distinctions / Knowing the Difference
120 召類 Zhao lei - Natural Attractions Between Things / Attraction of the Same Kind
121 達鬱 Da yu - Removing Blockages / Clearing Blockage
122 行論 Xing lun - Proper Conduct and Assessing the Situation / On Actions
123 驕恣 Jiao zi - On Arrogance and Self-Indulgence / Arrogance
124 觀表 Guan biao - Observing Signs / Seeing Beyond the Appearances

Part III: 論 lùn - The Discourses / Comments (Book 21-26)
 
Book 21 .. / Comments on the Beginning of Spring
125 開春 Kai chun - The Opening of Spring / The Beginning of Spring
126 察賢 Cha xian - Inquiring into Worthiness / Looking for People of Virtue
127 期賢 Qi xian - Awaiting Worthy Men / Relying on People of Virtue
128 審為 Shen wei - Being Attentive to the Purposes of Action / Be Clear about Means and Ends
129 愛類 Ai lei - Loving One's Own Kind / Loving One's Own Kind
130 貴卒 Guei zu - Valuing Surprise / Giving Importance to Speed

Book 22 .. / Comments on Cautious Conduct
131 慎行 Shen xing - Being Cautious in One's Conduct / Cautious Conduct
132 無義 Wu yi - Lacking in Moral Principles / Unrighteousness
133 疑似 Yi si - Confusing Similar Things / Questioning Look-alikes
134 壹行 Yi xing - Unity of Conduct / Being Consistent
135 求人 Qiu ren - Seeking Men / Seeking Help from Men of Virtue
136 察傳 Cha chuan - Scrutinizing Hearsay / Verifying Rumor

Book 23 .. / Comments on Valuing Forthright Words
137 貴直 Gui zhi - Valuing Straight Talk / Valuing Forthright Words
138 直諫 Zhi jian - Forthright Remonstrance / Forthright Advice
139 知化 Zhi hua - Recognising How Things Will Change / Foreseeing Change
140 過理 Guo li - Beyond Reason / Acting against Propriety
141 壅塞 Yong se - Shut out and Obstructed / Becoming Uninformed
142 原亂 Yuan luan - The Source of Disorder / The Roots of Disorder

Book 24 .. / Comments on Discretion
143 不苟 Bu gou - Nothing Indecorous / Discretion
144 贊能 Zan neng - Praising Ability / Extolling People of Virtue and Ability
145 自知 Zi zhi - Recognising Oneself / Knowing Oneself
146 當賞 Dang shang - Fitting Rewards / Giving Appropriate Reward
147 博志 Bo zhi - Concentrating Aims / Concentrating Efforts
148 貴當 Gui dang - Prizing What Is Fitting / Valuing Pertinence

Book 25 .. / Comments on Being Seemingly Right
149 似順 Si shun - Apparent Accord / Being Seemingly Right
150 別類 Bie lei - Different Types / Distinguishing Particularities
151 有度 You du - Having Standards / Having a Criterion in Mind
152 分職 Fen zhi - Distinguishing Proper Functions / Dividing Duties
153 處方 Chu fang - Keeping to One's Lot in Life / Remaining in One's Place
154 慎小 Shen xiao - Being Mindful of Small Things / Paying Attention to Unimportant Things

Book 26 Comments on a Scholar's Style
155 士容 Shi rong - The Comportment of the Scholar-Knight / A Scholar’s Style
156 務大 Wu da - Devotion to Greatness / Aiming at the Highest Target
157 上農 Shang nong - The Supreme Importance of Agriculture / Encouraging Farming
158 任地 Ren di - The Requirements of the Land / Making Good Use of the Land
159 辯土 Bian tu - Discriminating Types of Soil / Differentiating the Soil
160 審時 Shen shi - Examining the Season / Observing the Seasons


Literatuur en vertalingen

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 11 van de 11

Cook, Scott (2002). The "Lüshi chunqiu" and the Resolution of Philosophical Dissonance. Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 62, No. 2, pp. *

Garrett, Mary M. (2012). “What Need is There of Words?”: The Rhetoric of Lü’s Annals (Lüushi chunqiu). *

Goldin, Paul Rakita (2001). review The Annals of Lü Buwei van John Knoblock. Early Medieval China (tft), Vol. 7

Henry, Eric (2003). Anachronisms in Lüshi chunqiu and Shuo yuan. Early Medieval China (tft), 2003 (1) *

Jo, Jungean (2017). Musical Harmony in the Xunzi and the Lu?shi Chunqiu: Different Implications of Musical Harmony Resulting from Their Dissimilar Approaches to the Concept of Resonance between Sound and Qi. Dao, Vol 16 p 371-387 *

Kamenarovic, Ivan P. (1998). Printemps et automnes de Lü Buwei. Cerf.
ISBN13: 978-2204055765

Meer informatie...

Knoblock, John & Riegel, Jeffrey K. (2001). The Annals of Lü Buwei. Stanford University Press. *
ISBN13: 978-0804733540

Meer informatie...

Louton, John (1981). The Lüshi Chunqiu: An Ancient Chinese Political Cosmology. *

Sellmann, James D. (2002). Timing and Rulership in Master Lüs Spring and Autumn Annals. SUNY Press. *
ISBN13: 978-0791452325

Meer informatie...

--- (1999). The origin and role of the state according to the Lüshi chunqiu. Asian Philosophy, Vol 9 Nr 3 p193-218 *

Wilhelm, Richard (1928). Frühling and herbst des Lü Bu We.
Uitgever Eugen Diederichs in Jena, heruitgave Anaconda verlag 2009 ISBN 9783866470231, 2015 ISBN 9783730602133

Boeken 1 tot 11 van de 11