start > Klassieke teksten > Late Han tot Tang

Hieronder treft u een (kleine) selectie van teksten van de late Han (25-220) en de periode van de Verdeelde staten (220-589), met een enkele tekst uit de Sui- of Tang-dynastie.

Hieronder kunt u kiezen uit een aantal categorieën. Deze zijn gebaseerd op de indelingen die in de bibliografische verhandelingen van de officiele geschiedschrijving worden gehanteerd. Zie verder de notitie Bibliografieën (in voorbereiding).

Totaal 93 titels

白虎通 Bai Hu Tong
[Pai hu t'ung]
Virtuous discussions of the White Tiger Halll.
auteur: Ban Gu (32–92 n.Chr)

抱朴子 Baopuzi (DZ 1185, 1187)
Master embracing simplicity / Book of the Master Who Keeps to Simplicity.
auteur: Ge Hong (283-343 n.Chr)

寶藏論 Baozang lun
[Pao-tsang lun]
Treasure Store Treatise.
auteur: Sengzhao (374–414)

比丘尼傳 Biqiuni zhuan (T 2063)
[Pi-ch'iu-ni chuan]
Biographies of Eminent Nuns

般若波羅蜜多心經 Bore boleomi duo xinjing (heart sutra) (T 251)
Heart Sutra

博物志 Bowuzhi
Records of Diverse Matters

赤松子章曆 Chisong zi zhangli (DZ 615)
The Petition Almanac of Chisong zi / Master Redpine's Almanac of Petitions

出三藏記集 Chu sanzang jiji
Compilation of Notices on the Translation of the Tripitaka

大道家令戒 Dadao jialing jie (DZ 789)
Commands and Admonitions for the families of the Great Dao

道德真經注 Daode zhenjing zhu (DZ 690)
Commentary to the Laozi.
auteur: Wang Bi (226-249 n.Chr.)

道學傳 Daoxue zhuan
Biographies of Those Who Studied the Dao

導引經 Daoyin jing (DZ 818)
Scripture on Healing Exercises

道藏 Daozang
[ Tao Tsang]
Taoist Canon

大正藏 Dazhengzang (Taishō Tripiṭaka)
[Ta-ts'ang-ching]
The Chinese Buddhist canon

典論 Dian Lun
Authoritive Discourses

東觀漢記 Dongguan Hanji
[Tung kuan Han chi]
Optekeningen van de Han uit de Oostelijke Toren.
auteur: Ban Gu (32–92 n.Chr)

獨斷 Duduan
[Tu tuan]
Al about Rulership

敦煌 Dunhuang
Manuscripten van Dunhuang

度人經 Duren jing (DZ 1)
Scripture on Salvation

阿彌陀經 Ēmítuó Jīng (Amitabha sutra) (T 366)
sutra of Amitabh.
auteur: Kumārajīva (344-414)

風俗通義 Fengsu Tongyi
[Feng su t'ung i]
Comprehensive Meaning of Customs and Habits

服氣精義論 Fuqi Jingyi Lun (DZ 830)
[ Fu-ch'i ching-i lun]
Treatise on the Essential Meaning of the Absorption of Qi

高士傳 Gao Shi Zhuan
Levens van verheven heren.
auteur: Huangfu Mi (215-282)

高麗大藏經 Gaoli dazang jing - Korean Tripitaka
Korean Tripitaka

高僧傳 Gaoseng zhuan (T 2059)
Biographies of eminent monks

觀無量壽經 Guan wuliangshou jing (Amitayurdhyana Sutra T365)
Sutra on the Visualization of the Buddha of Infinite Life

闕尹子 Guanyinzi (DZ 667)
Master Yin of the Pass / True Scripture of Wenshi.
auteur: Yin Xi ()

漢書 Hanshu
[Han shu]
Boek van de Han.
auteur: Ban Gu (32–92 n.Chr)

老子章句 Heshang Gong Laozi (DZ 682).
auteur: Heshang Gong (2e eeuw v. Chr)

後漢書 Houhanshu
Boek van de Late Han

黄庭经 Huangting jing
The Yellow Court Scripture

經籍志 Jingji zhi

淨土三部經 Jingtu sanbu jing
the three scriptures on the pure land

金匱要略 Jingui Yaollue
Essential Prescriptions of the Golden Cabinet

孔子家語 Kongzi Jiayu
[K'ung tzu chia yü]
The school sayings of Confucius

老君八十一化圖 Laojun bashiyi hua tu
[Lao-chün pa-shih-i hua t'u]
Lord Lao's Eighty One Transformations, Illustrated

老君變化無極經 Laojun bianhua wuji jing (DZ 1195)
Scripture of the Limitless Transformations of Lord Lao

老子變化經 Laozi bianhua jing (S 2295)
[Lao-tzu pien-hua ching]
Schrift van de transformaties van Lao Zi

老子化胡經 Laozi Huahu jing
Schrift over Laozi's bekering van de barbaren

老子节解 Laozi jiejie
[Lao Tzu chieh chieh]
A Sectional Explanation of the Laozi

老子銘 Laozi Ming
Laozi inscriptie

老子微指例略 Laozi weizhi lilüe (DZ 1255)
Schets van de subtiele betekenis en structuur van de Laozi.
auteur: Wang Bi (226-249 n.Chr.)

歷代三寶紀 Lidai sanbao ji
Records of the Three Treasures Throughout the Successive Dynasties

列異傳 Lieyi Zhuan
Arrayed Marvels

靈書紫文 Lingshu ziwen
Numinous Writings in Purple Script

論衡 Lunheng
[Lun-heng]
Balanced Discourses / Discussions Weighed.
auteur: Wang Chong (27-100 n.Chr.)

妙法蓮華經 Miaofa lianhua jing (Lotus sutra) (T 262)
Scripture of the Lotus Blossum of the Fine Dharma (The Lotus Sütra).
auteur: Kumārajīva (344-414)

摩訶止観 Mohe zhiguan
[Mo-ho Chih-kuan]
Great Calming and Contemplation / Clear Serenity, Quiet Insight.
auteur: Zhiyi (538-579)

女誡 Nü jie
[Nü Chieh]
Lessons for women ook Instructions for daughters

前漢紀 Qian Han Ji
[Ch'ien Han chi]
Annals of the former Han dynasty

潛夫論 Qianfu Lun
[Ch'ien fu lun]
Discourses of a hidden Man / Comments of a Recluse

七錄 Qilu
Seven records

清靜經 Qingjing jing (DZ 620)
[Ch'ing Ching Ching]
Scripture of Clarity and Quiescence / Cultivating Stillness

三國志 Sanguo zhi
[San-kuo chih]
Kroniek van de Drie Rijken

三天內解經 Santian neijjie jing (DZ 1205)
Scripture of the Inner Explanation of the Three Heavens

申鑒 Shen jian
[Shen chien]
Extended reflections

神仙傳 Shenxian zhuan
Biographies of immortals.
auteur: Ge Hong (283-343 n.Chr)

世說新語 Shishuo Xinyu
[ Shih-shuo Hsin-yu]
Waar de wereld over praat, nieuwe collectie

首楞嚴三昧經 Shou leng yan Sanmei Jīng (Śūraṃgama samādhi sūtra)
[Shou-leng-yen San-mei Ching]
The Concentration of Heroic Progress.
auteur: Kumārajīva (344-414)

說文解字 Shuowen Jiezi
[Shuo wen chieh tzu]
Discussing Pictographs and Explaining Characters / Explaining Graphs and Analyzing Characters

四十二章經 Si shi er zhang jing (T 784)
Sutra in Forty-two Sections

宋高僧傳 Song gaoseng zhuan
Song Biographies of Eminent Monks

搜神記 Soushen Ji
Investigations into deities

隋書 Sui Shu
[Sui-shu]
Book of Sui

太极图说 Taiji tushuo
Explanation of the Diagram of the Great Ultimate.
auteur: Zhou Dunyi (1017-1073)

太平經 Taiping jing (DZ 1101a)
The Scripture on great peace

陶潛集 Tao Qian ji
Verzameld werk.
auteur: Tao Yuanming (365-427)

輞川集 Wangchuan ji
[Wang-ch'uan]
Bij de rivier de Wang.
auteur: Wang Wei (699-761)

維摩詰所說經 Weimojie suoshuo jing (Vimalakīrti Sūtra) (T 475)
The Teaching of Vimalakīrti.
auteur: Kumārajīva (344-414)

文賦 Wen fu
The Poetic Exposition on Literature /Rhapsody on Literature

文選 Wen Xuan
Literary Selections.
auteur: Xiao Tong (501-531)

文心雕龍 Wenxin diaolong
[Wén Xīn Diāo Lóng]
The Literary Mind: Dragon-Carvings.
auteur: Liu Xie (ca. 465–522)

無極图 Wuji tu
Diagram of the Non Polar ?

無量壽經 Wuliang Shou jing (Longer Sukhāvatīvyūha Sūtra T360)
Infinite Life Sutra / [Larger] Sūtra on the Buddha of Immeasurable Life

嵇康集 Xi Kang ji
Xi Kang’s collected works

想爾 Xiang’er (DZ S.6825)
[Hsiang Erh]

笑道論 Xiaodao lun
Lachen om de dao

新論 Xinlun
[Hsin lun]
New Discussions

西昇經 Xisheng Jing (DZ 726)
Schrift van de opgang naar het westen

續高僧傳 Xu gaosengzhuan
Continued biographies of eminent monks.
auteur: Daoxuan (596-667)

續漢書 Xu Hanshu
History of Han Continued.
auteur: Sima Biao (ca 240-306 n.Chr.)

養生訣 Yangsheng Jue
Intstructions on Nourishing Life

養生論 Yangsheng Lun.
auteur: Ji Kang / Xi Kang (223-263 n.Chr)

養性延命錄 Yangxing yanming lu
records of cultivating nature and extending life

藝文志 Yiwenzhi
[I-wen chih]
Verhandeling over de klassieken en andere teksten

墉城集仙錄 Yongcheng jixian lu (DZ 783)
Record of the Host of the Immortals of the Walled City

幽明錄 Youming Lu
Records of the Hidden and Visible Realms / Stories of darkness and brightnes.
auteur: Liu Yiqing (403-444)

玉臺新詠 Yutai-xinyong
New Songs from the Jade Terrace

Zhao lun
[Chao Lun].
auteur: Sengzhao (374–414)

真誥 Zhengao
[Zhen’gao]
Declarations of the Perfected

正一天師告趙昇口訣 Zhengyi Tianshi gao Zhao Sheng kouje
The Celestial Master of the Correct One gives Secret Instructions to Zhao Sheng

中論 Zhong lun
[Chung lun]
Balanced Discourses

坐忘論 Zuowang Lun (DZ 1036)
Sitting in Oblivion / ''Treatise [on the Art] of Sitting and Forgetting