start > Zhuangzi > personages

In de Zhuangzi komen een groot aantal personen voor. Het boek is een drukbevolkte ruimte waarin veel van deze figuren met elkaar in gesprek zijn, meestal in de vorm van korte dialogen.

Voor Jean Levi is dit een reden om te spreken over Le petit monde de Zhangzi.

Voor een deel bestaat de bevolking uit historische personen en voor een deel zijn het fantasiefiguren of archetypen.

Hieronder treft u informatie over de personages die voorkomen in de Zhuangzi.
Tussen haakjes staat het aantal malen dat het personage voorkomt (eerste cijfer) en het aantal dialogen of monologen (tweede cijfer). De optelling is per paragraaf. Als een personage binnen een paragraaf meerdere keren voorkomt, dan wordt deze maar eenmaal geteld.

U kunt een selectie maken uit de verschillende groepen die ik onderscheid (in ontwikkeling) of uit een van de hoofdstukken van de Zhuangzi.

of

volgorde

Overzicht 342 personages

Confucius - Kǒng zǐ (55 - 46)
Yao - Yáo (37 - 6)
de heilige mens - Shèng rén (35 - 0)
Zhuang Zi - Zhuāng zǐ (29 - 25)
Shun - Shùn (27 - 4)
de allerhoogste mens - Zhì rén (21 - 0)
Gele keizer - Huáng dì (18 - 5)
Lao Zi - Lǎo zǐ (16 - 15)
Hui Zi - Huì zhī (13 - 11)
Yan Hui - Yán huí (13 - 10)
Jie - Jié (11 - 0)
Tang - Tāng (11 - 1)
Xu You - Xǔ yóu (9 - 4)
Yu - Yǔ (8 - 1)
Zeng Shen - Zēng shēn (8 - 2)
Zigong - Zǐ gòng (8 - 7)
de ware mens - Zhen ren (7 - 0)
Koning Wu - Wǔ wáng (7 - 0)
Lie Zi - Liè zǐ (7 - 6)
Shennong - Shén nóng (7 - 1)
Zilu - Zǐ lù (7 - 6)
Ziqi van de Zuiderwal - Nán guō zǐ qí (7 - 7)
Bi Gan, prins - Bǐ gàn (6 - 0)
Mo Di - Mò (6 - 0)
Yang Zhu - Yáng zǐ jū (6 - 3)
de goddelijke mens - Shén rén (5 - 0)
Fuxi - Fú xī (5 - 0)
hertog Huan van Qi - Huán gōng xiǎo bái (5 - 4)
Koning Zhou - Zhòu wáng (5 - 0)
Rover Voetpad - Dào zhí (5 - 1)
Shi Qiu - Shǐ qiū (5 - 0)
Tandeloos - Niè quē (5 - 3)
Bo Yi - Bó yí (4 - 0)
de grote mens - Dà rén (4 - 0)
Jianwu - Jiān wú (4 - 3)
koning van Chu - Chǔ wáng (4 - 1)
Wu Zixu - Zǐ xū / wǔ yuán (4 - 0)
Yan He - Yán hé (4 - 4)
Yi - Yì (4 - 0)
Duisterman Afwezig - Bó hūn wú rén (3 - 3)
Gedrochtelijke Shu / meneer Gedrocht - Zhī lí shū (3 - 1)
Guan Longfeng - Guān lóng féng (3 - 0)
Guan Zhong - Guǎn zhòng (3 - 2)
hertog Ai van Lu - Lǔ āi gōng (3 - 3)
hertog Ling van Wei - Wèi líng gōng (3 - 0)
hertog van Zhou - Zhōu gōng (3 - 0)
Jieyu - Jiē yú (3 - 2)
Koning van Wei - Wèi wáng (3 - 1)
Koning Wen - Wén wáng (3 - 1)
Kuang, muziekmeester - Shī kuàng (3 - 1)
Li Zhu - Lí zhū (3 - 0)
Meester Kazuifel - Bèi yī (3 - 2)
Prinsenkind - Wáng ní (3 - 2)
Xiwei - Shĭ wéi (3 - 1)
Yancheng Ziyou - Yán chéng zǐ yóu (3 - 3)
Yi Yin - Yī yǐn (3 - 1)
Bao, de houthakker - Bào jiāo (2 - 0)
Boli Xi - Bǎi lǐ xī (2 - 0)
Chaos - Hún dùn (2 - 0)
Chui, ambachtsman - Gōng chuí (2 - 0)
de onsterfelijken - Xiān (2 - 0)
Gongsun Long - Gōng sūn lóng (2 - 1)
Graaf Ling van Wei - Wèi líng gōng (2 - 0)
Hebo, de Riviergraaf - Hé bó (2 - 1)
Heer van Lu - Lǔ jūn (2 - 0)
hertog Mu van Qin - Qín mù gōng (2 - 0)
Hertog van Lu - Lǔ hóu (2 - 1)
hertog Wu van Wei - Wèi wǔ hóu (2 - 2)
Jixian, sjamaan - Wū xián shào (2 - 2)
koning van Song - Sòng wáng (2 - 0)
Koning van Wu - Wú wáng (2 - 1)
Meester Sanghu - Zǐ sāng hù (2 - 2)
Mou, prins van Wei prins van Zhongshan - Wèi móu (2 - 2)
Pengmeng - Péng méng (2 - 0)
Pengzu - Péng zǔ (2 - 0)
prins Ren - Rèn gōng (2 - 0)
Qin Huali - Qín huá lí (2 - 1)
Qu Boyu - Qú bó yù (2 - 1)
Schaduw - Jǐng (2 - 2)
Shanjuan - Shàn juàn (2 - 1)
Shentu Di - Shēn tú dí (2 - 0)
Shu Qi - Shū qí (2 - 1)
Song Rongzi - Sòng jiān (2 - 0)
student Staart - Wěi shēng (2 - 0)
Suiren, vuurmaker - Suì rén (2 - 0)
Sunshu Ao - Sūn shū áo (2 - 2)
Timmerman Shi - Jiàng shí (2 - 2)
volgelingen Zhuangzi - Dì zǐ (2 - 2)
Watergeest - Wǎng liǎng (2 - 2)
Xishi, de schone - Xī shī (2 - 0)
Xu Wugai - Xú wú guǐ (2 - 2)
Yiliao van Nanshi - Shì nán yí liáo (2 - 2)
Yin de Wachter van de Bergpas - Guān yǐn / Yǐn xǐ (2 - 1)
Yuan, de heer van Song - Sòng yuán jūn (2 - 1)
Zhongshi - Rì zhōng shǐ (2 - 0)
Aanvoerder van Rechts - Yòu shī (1 - 1)
afgezant van de heer van Lu - Shǐ rén (1 - 1)
Ahegan - ē hé gān (1 - 1)
Aitaito - Āi dài tā (1 - 1)
Bai, hertog - Bái gōng (1 - 0)
Bao Shuya - Bào shū yá (1 - 0)
Beeldloos - Xiàng wǎng (1 - 1)
Bian Sui - Biàn suí (1 - 1)
Binnen in de Leegte - Cān liáo (1 - 0)
Bo Chang-qian - Bó cháng qiān (1 - 1)
Bo Ju - Bǎi Jǔ (1 - 1)
Bocheng Zigao - Bó chéng zǐ gāo (1 - 1)
boer uit Shihu - Shí hù (1 - 1)
Bohuang - Bó huáng (1 - 0)
Bole - Bó lè (1 - 0)
Cao Shang uit Song - Cáo shāng (1 - 1)
Chang Hong - Cháng hóng (1 - 0)
Changji - Cháng jì (1 - 1)
Chaoswachter - Kūn hūn (1 - 0)
Chen Huan - Tián chéng zǐ (1 - 0)
Cheng van de Noorderpoort - Běi mén chéng (1 - 1)
Chizhang Manji - Chì zhāng mǎn jī (1 - 1)
Cui Qu - Cuī qú (1 - 1)
Dai Jinren - Dài jìn rén (1 - 1)
Datao - Dà tāo (1 - 1)
Dating - Dà tíng (1 - 0)
de grootmaarschalk - Dà mǎ (1 - 1)
de mensen van Yue - Yuè rén (1 - 1)
de smid - Chuí gōu (1 - 1)
de veerman - Jīn rén (1 - 1)
Deng Lingzi - Dèng líng zǐ (1 - 0)
discipelen Gengsang Chu - Dì zǐ (1 - 1)
Doeniet - Wú wéi (1 - 1)
Doeniet de Zwijger - Wú wéi wèi (1 - 1)
Dolle warhoofd - Kuáng qū (1 - 1)
Dong Wu - Dǒng wú (1 - 0)
Doorbraak van Verlichting - Zhān míng (1 - 0)
Duisternis - Xuán míng (1 - 0)
E Lai - è / wù lái (1 - 0)
een knaap - Tóng zǐ (1 - 1)
eerlijke Gong - Zhí gōng (1 - 0)
Eindeloos - Wú qióng (1 - 1)
Feng Yi - Píng yí (1 - 0)
Geen Begin - Wú shǐ (1 - 1)
Gefluisterde Aanwijzingen - Niè xǔ (1 - 0)
Gengsang Chu - Gēng sāng chǔ (1 - 1)
Gesprekspartner - Jiē péng (1 - 0)
Gewaagde Veronderstelling - Zhāng ruò (1 - 0)
golvengraaf van de Oosterzee - Fù yú (1 - 1)
Gong Yuexiu - Gōng yuè xiū (1 - 0)
Gonggong - Gòng gōng (1 - 0)
Gongsun Yan - Gōng sūn yǎn (1 - 1)
Gongwen Xian - Gōng wén xuān (1 - 1)
Goujian - Gòu jiàn (1 - 0)
graaf Wen van Jin - Wén gōng (1 - 0)
Grappenmaker - Huá jī (1 - 0)
Grenswachter van Hua - Huá fēng rén (1 - 1)
Grote Berggod - Dà wěi (1 - 0)
Grote Overeenstemmer - Dà gōng diào (1 - 1)
Harmoniebesef - Zhī hé (1 - 1)
Hebbesman - Mǎn gǒu dé (1 - 1)
Heer Ranxiang - Rǎn xiàng (1 - 0)
heer van Fan - Fán jūn (1 - 1)
Heer van Yu - Yú (1 - 0)
heer Yuan van Song - Sòng yuán jūn (1 - 0)
Helder Licht - Guāng yào (1 - 1)
Hemelvast - Tiān gēn (1 - 1)
heremiet uit Qin - Qín yì (1 - 1)
Herhaalde Recitatie - Luò sòng (1 - 0)
hertog van Gong - Gòng bó (1 - 0)
Hertog van Qi - Qí hóu (1 - 0)
hertog van Wei - Wèi jūn (1 - 0)
hertog Wei van Zhu - Zhōu wēi gōng (1 - 1)
hertog Wen van Wei - Wèi wén hóu (1 - 1)
Hexu - Hè xū (1 - 0)
Hoogste Zuiverheid (Taiqing) - Tài qīng (1 - 1)
Hou, de marktopzichter - Jiān shì (1 - 0)
Hua Zi - Huá zǐ (1 - 1)
Huan Duan - Huán tuán (1 - 0)
Huandou - Huān dōu (1 - 0)
Huang Liao - Huáng liáo (1 - 0)
Ji - Xiào jǐ (1 - 0)
Ji Che - Jì chè (1 - 1)
Ji Chi - Yǐ chǐ (1 - 0)
Ji Ta - Jì tā (1 - 0)
Ji van het Oosterveld - Dōng yě jì (1 - 0)
Ji Xingzi - Jì shěng / xǐng zǐ (1 - 1)
Ji Zhen - Jì zhēn (1 - 0)
Ji Zi - Jì zǐ (1 - 1)
Ji Zi - Jī zǐ (1 - 0)
Ji, de oude draak - Lǎo lóng j (1 - 1)
Jian de onderwijzer - Shī jīn (1 - 1)
Jianglü Mian - Jiāng lǘ miǎn (1 - 1)
Jie Zie - Jiē zǐ (1 - 0)
Jiezi Tui - Jiè zǐ tuī (1 - 0)
Jiju - Jǐ qú (1 - 0)
Jiufan Yin - Jiǔ fāng yīn (1 - 1)
Kan Fei - Kān huài pī (1 - 0)
Kennis - Zhī (1 - 1)
kerel die aan het zwemmen is - Zhàng fū (1 - 1)
Kind van de Kalligrafie - Fù mò (1 - 0)
Kleine woelwater - Zhū pēng màn (1 - 0)
knaapje uit Shouling - -- (1 - 0)
Kok Ding - Páo dīng (1 - 1)
koning Dan - Dà wáng dàn fù (1 - 1)
koning Ji - Wáng jì (1 - 0)
Koning van Jin - Jìn wáng (1 - 0)
koning van Qin - Qín wáng (1 - 0)
koning Wen van Zhao - Zhào wén wáng (1 - 1)
koning Zhao van Chu - Chǔ zhāo wáng (1 - 1)
Kropgezwel als een waterkruik - Wèng àng dà yǐng (1 - 0)
Ku Huo - Kǔ huò (1 - 0)
Kuai - Kuài (1 - 0)
Kui - Tài zǐ kuī (1 - 1)
Kun - Kǔn (1 - 0)
Lamzak uit Zheng - Zhèng rén huǎn (1 - 1)
Laolai Zi - Lǎo lái zǐ (1 - 1)
leerling Lu Ju - Dì zǐ (1 - 1)
Lianshu - Lián shū (1 - 1)
Lilu - Lì lù (1 - 0)
Lin Hui - Lín huí (1 - 0)
Lin Ju - Lìn qiě (1 - 1)
Liploos de Mismaakte met de Bochel - Shū shān wú zhǐ (1 - 0)
Liuxia Ji - Liǔ xià (1 - 1)
Lixu - Lí xù (1 - 0)
Lu Ju - Lǔ jù (1 - 1)
maarschalk Ziqi - Sī mǎ zǐ qí (1 - 1)
man bij de Waterpoort - Yǎn mén (1 - 0)
man met een bochel - Gōu lǚ (1 - 1)
Meester Fan van Meng - Mèng zǐ fǎn (1 - 1)
Meester Hui - Huì zǐ (1 - 1)
Meester Kalebas - Hú zǐ (1 - 1)
Meester Kuang - Kuāng zǐ (1 - 0)
Meester Lai - Zǐ lái (1 - 1)
Meester Lange Plataan - Cháng wú zǐ (1 - 1)
Meester Leergraag - Yì ér zǐ (1 - 1)
Meester Li - Zǐ lí (1 - 1)
Meester Schuwe Ekster - Qú què zǐ (1 - 1)
meester Shen - Shēn zǐ (1 - 0)
Meester Si - Zǐ sì (1 - 1)
Meester van de wijde volkomenheid - Guǎng chéng zǐ (1 - 1)
Meester Wenbo Xue - Wēn bó xuě zǐ (1 - 1)
Meester Xun van de Oosterwal - Dōng guō shùn zǐ (1 - 0)
Meester Yu - Zǐ yú (1 - 1)
Meester Zhan - Zhān zǐ (1 - 1)
Meester Zihua - Zǐ huá zǐ (1 - 1)
Men Wugui - Mén wú guǐ (1 - 1)
Meneer de Malle - Huá jiè shū (1 - 1)
Mengsun Cai - Mèng sūn (1 - 1)
Mens Zonder Naam - Wú míng rén (1 - 1)
Min Zi - Mǐn zǐ (1 - 0)
minister (Cheng) - Chéng (1 - 1)
Nanrong Zhu - Nán róng chú (1 - 1)
Niemendal - Wú yǒu (1 - 1)
Nooitgenoeg - Wú zú (1 - 1)
Nu Shang - Nǚ shāng (1 - 0)
Onbesuisd, god van de zuidelijke zeeën - Shū (1 - 0)
Onbezonnen, god van de noordelijke zeeën - Hū (1 - 0)
opzichter van de altaren in de Grote Plataan - Cháng wú fēng rén (1 - 1)
oude heer Ren - Dà gōng rèn (1 - 1)
oude man van Zang (Jiang Ziya) - Zhàng rén (1 - 1)
oude visserman - Yú fù (1 - 1)
persoon uit Lu - -- (1 - 1)
Pian, de wagenmaker - Biǎn (1 - 1)
prins Sou - Wáng zǐ sōu (1 - 1)
Qi Gong - Xī gōng (1 - 0)
Qing, meesterhoutsnijder - Zǐ qìng (1 - 1)
Qingji, prins - Wáng zǐ qìng jì (1 - 1)
Ran Qiu - Rǎn qiú (1 - 1)
Rongcheng - Róng chéng (1 - 0)
Ruo - Ruò (1 - 1)
Scholaster Belletrie - Shì chéng qǐ (1 - 1)
Schone van Li - Lì zhī jī (1 - 0)
Shan Bao - Shàn bào (1 - 0)
She van het Noordpaleis - Běi gōng shē (1 - 1)
Shen Dao - Shèn dào (1 - 0)
Shentu Jia - Shēn tú jiā (1 - 1)
Shu Dan - Shū dàn (1 - 1)
Shushan Zondertenen - Shū shān (1 - 1)
Simpele Mist - Zhūn máng (1 - 1)
Tang - Dàng (1 - 1)
Tian Cheng - Tián chéng zǐ cháng (1 - 0)
Tian Ji - Jì (1 - 0)
Tian Kaizhi - Tián kāi zhī (1 - 1)
Tian Mou - Tián hóu (1 - 0)
Tian Pian - Tán pián, (1 - 0)
Tian Zifang - Tián zǐ fāng (1 - 1)
Toepasselijk licht - Fāng míng (1 - 0)
tuinman - Wèi pǔ (1 - 1)
Verlichtende Allegorie - Chāng yŭ (1 - 0)
Volkslied - ōu (1 - 0)
Voorbidder van de voorvaderempel - Zhù zōng rén (1 - 1)
vorst van Hu - Hù (1 - 0)
vrouw van Liezi - Qí qī (1 - 1)
vrouw Yu - Nǚ yǔ (1 - 1)
Wang Guo - Wáng guǒ (1 - 1)
Wang tai - Wáng tái (1 - 1)
Was er een Begin - Yí shǐ (1 - 0)
watergraaf - Jiān hé hóu (1 - 1)
Weetbeetje - Shǎo zhī (1 - 1)
Wenhui, vorst - Wén huì jūn (1 - 1)
Wervelwind - Yuàn fēng (1 - 1)
Wijde Weetniet - Hóng méng (1 - 1)
Wolkenaanvoerder - Yún jiāng (1 - 1)
Wu Guang - Mào guāng (1 - 1)
Wu Guang - Wù guāng (1 - 0)
Wu Hou - Wǔ hóu (1 - 0)
Wuzi - Wú zé (1 - 1)
Xiangli Qin - Xiàng lǐ qín (1 - 0)
Xipeng - Xí péng (1 - 0)
Xiwangmu, de moedervorstin van het Westen - Xī wáng mǔ (1 - 0)
Yan Buyi - Yán bù yí (1 - 1)
Yang Hu - Yáng hǔ (1 - 0)
Yanggang - Yǎn gāng diào (1 - 1)
Yi Jie - Yí jiē (1 - 0)
Yi van Liang - Bǔ liáng yǐ (1 - 0)
Yin Wen - Yǐn wén (1 - 0)
Ying van Wei - Wèi yíng (1 - 1)
Yu Ju, visser - Yú qiě (1 - 1)
Yu Qiang - Yú qiáng (1 - 0)
Yu'er - Yú ér (1 - 0)
Yuan Xian - Yuán xiàn (1 - 1)
Yue de schapenslager - Tú yáng yuè (1 - 1)
Zhang Yi - Zhāng yì (1 - 0)
Zhang, de luitspeler - Zǐ qín zhāng (1 - 1)
Zhao Wen - Zhāo wén (1 - 1)
Zhaoxi, markies van Han - Zhāo xī hóu (1 - 1)
Zheng Kaofu - Zhèng kǎo fù (1 - 0)
Zhi van Zizhou - Zǐ zhōu zhī fù (1 - 1)
Zhi, minister - Zhī (1 - 0)
Zhiyou - Chī yóu (1 - 1)
Zhong - Zhǒng (1 - 0)
Zhu Xian - Zhù shèn (1 - 0)
Zhuan Xu - Zhuān xū (1 - 0)
Zhuang, hertog - Zhuāng gōng (1 - 1)
Zhurong - Zhù róng (1 - 0)
Zichan van Zheng - Zǐ chǎn (1 - 1)
Zigong, heer van Ye - Yè gōng zǐ gāo (1 - 1)
Zilao - Zǐ láo (1 - 1)
Zisang - Zǐ sāng (1 - 1)
Zixu - Zǐ xū (1 - 0)
Ziyang - Zé yáng (1 - 1)
Ziyang van Zheng - Zhèng zǐ yáng (1 - 1)
Ziyu - Zǐ yú (1 - 1)
Zizhang - Zǐ zhāng (1 - 1)
Zunlu - Zūn lú (1 - 0)
Zware Leerjaren - Xū yì (1 - 0)